Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Cad. Şenyurt Sitesi Kat:4 No:420 Merkez / Sivas

0553 104 51 54

kepeneksigorta@gmail.com

Kepenek Sigorta

Seyahat Sigortası

Seyahat Sigortası

Fiyat Teklifi Al

SEYAHAT SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Seyahat Sigortası ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını bu bölümde bulabilirsiniz.
Seyahat sigortası veya seyahat sağlık sigortası olarak geçen sigorta türü, herhangi bir ulaşım yolu ile yurt içi ya da yurt dışı seyahati gerçekleştiren veyahut yurt dışından gelen kişileri kapsar. Bu kişilerin hastalık veya kaza nedeni ile seyahat sırasında karşılaşabilecekleri olası sağlık risklerinin, özel sağlık sigortası adı altında teminat altına alınmasını sağlar. Sigorta yapan kişiler tarafınca, seyahat sırasında gerçekleşen kayıplar, önceden belirlenen teminatlar dahilinde karşılanır. Meydana gelen kaza veya sağlık sorunlarının sigorta kapsamına girmesi için bazı koşulları barındırması gerekir.
Bunların her biri seyahat sırasında olması şartıyla;
* Söz konusu durumun, kaza veya hastalık, poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelmesi, 
* Hastalık durumunun poliçenin imzalandığı tarihten önce mevcut olmaması, 
* Kaza veya hastalık durumunun önceden planlanan seyahat süresi dışında gerçekleşmemesi,
olarak belirtilmektedir.
Seyahat sağlık sigortası, seyahatin yapıldığı süre dahilinde veya poliçede yazılı tarihler arasında geçerli olmaktadır. Seyahatin yapıldığı süre dahilinde, yurt dışından gelen veya yurt dışına giden seyahatçiler yer alır. Bu teminat süresi; Ülkemizden yurt dışına giden kişiler için ülke sınırlarından çıkılan gün ve tarihin pasaporta işlenmesi anından başlar ve ülke sınırlarına girildiği gün ve tarihin pasaporta işlenmesi ile son bulur. Yurt dışından ülkemize gelen kişiler için ülke sınırlarına girilen gün ve tarihin pasaporta işlenmesi anından başlar ve ülke sınırlarından çıkılan gün ve tarihin pasaporta işlenmesi ile son bulur. Poliçede yazılı tarihler dahilinde yurt içi seyahat eden kişiler yer alır. Bu teminat süresi;Poliçede yazılı sigorta süresinin başladığı günden bittiği güne kadar geçerlidir.
Seyahat sağlık sigortasında sunulan teminatlar ve ilgili hizmetler, aslen sigorta şirketleri tarafından karşılanır. Ancak gerektiği durumlarda teminat ve ilgili hizmetleri karşılama işlevi, hizmet satın alma sözleşmeleri dikkate alınarak asistan kişi/şirketlere devredilebilir.
Seyahat Sağlık Sigortası söz konusu seyahate gidilemediği / gidilmediği durumlarda, satın alan kişi tarafından iptal edilebilir. İptal hakkının kullanılabilmesi için poliçe başlangıç tarihi baz alınarak en geç 24 saat öncesinden sigorta şirketine bilgi verilmesi ve poliçenin iade edilmesi gerekir. Gerekli şartlar karşılandığı takdirde ödenen sigorta primi geri alınır.
Sağlık sigortasının geçerliliği ve güvenilirliği için sigorta şirketleri tarafınca aşağıda bahsi geçen teminatların poliçede yer alması zorunludur. Bu teminatlarla ilgili limitler sigorta şirketlerince poliçede gösterilir.Hastalık ve ani rahatsızlık durumlarında tıbbi tedavi teminatı Sigorta yaptıran kişi poliçenin geçerli olduğu süre zarfında hastalanır veya yaralanırsa sigorta şirketi; ameliyat, hastane ve ilgili doktorun yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere tüm tedavi masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder. Gerekli tedavinin alınabileceği en yakın sağlık kuruluşlarına sigortalının seyahatinin veya naklinin teminatı Sigorta yaptıran kişi poliçenin geçerli olduğu süre zarfında hastalanır veya yaralanırsa sigorta şirketi, söz konusu kişinin tıbbi durumu için gerekli nakil aracı ile en yakın sağlık kurumu ve/veya kuruluşlarına ulaşmasını sağlar.Tedavi için gidilen kurum veya kuruluşlarda gerekli tıbbi ekip veya donanımın olmadığı durumlarda sigorta şirketi, söz konusu kişinin tıbbi gerekliliklerini karşılayacak bir başka sağlık merkezine naklini sağlamakla yükümlüdür.Sigortalı kişi taburcu olduktan sonra ikametgah adresine naklinin teminatı Sigorta yaptıran kişinin poliçenin geçerli olduğu süre zarfında hastalanması veya yaralanmasına bağlı olarak tıbbi bir merkezde yatması, operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesi ve bunları takiben taburcu olması durumunda; ilgili doktor tarafından söz konusu kişinin seyahate devam edemeyeceğine ve asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına karar verilirse sigorta şirketi kişinin ikametgah adresine ulaşımını sağlar.  İlgili şartların poliçede yer alması dahilinde, sigortalı kişiyi tedavi eden doktorun gerekli gördüğü ve kişinin tıbbi durumuna en uygun nakil aracının ve ulaşım giderlerinin masrafı belirlenen limitler dikkate alınarak sigorta şirketi tarafından karşılanır.
Seyahat sırasında vefat eden sigortalının nakli teminatı Sigorta yaptıran kişinin poliçenin geçerli olduğu süre zarfında hastalanması veya yaralanmasına bağlı olarak vefatı durumunda sigorta şirketi, cenazenin talep edilen adrese naklini sağlar ve ulaşım için gerekli masrafları öder.
Sigorta şirketleri özel anlaşmalar dahilinde asgari teminatlara ek teminatlar verebilir.
Sigorta priminin tamamının sözleşme yapıldığı an itibariyle poliçenin teslim edilmesi karşılığında ödenmesi gerekir.
Aksi bir anlaşma olmadığı sürece, sigorta anlaşmasına göre belirlenen primin ödenmemesi durumunda poliçe alınmış olsa dahi sigorta şirketinin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.
Karşılaşılan herhangi bir zararı asgariye indirmek adına tüm makul tedbirleri almak,

Teminat kapsamına giren durumları Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirmek, 
Ancak, şirketin onayını alabilmek için şirkete ulaşılamadığı durumlarda, sigortalı kişi kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşlarına gitme hakkına sahiptir. Bu hak kullanıldığında, sigortalı kişi ilgili sağlık merkezinden aldığı hizmetleri ve söz konusu durumla alakalı tüm bilgileri şirkete iletmelidir. Sigortalı kişi, söz konusu durumun tespitini sağlayacak olan makbuzları ve orijinal belgeyi sigorta şirketine göstermekle yükümlüdür.

Teminatların tamamının karşılanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) sigorta şirketine sunmak.
Dolaylı ya da dolaysız olmak üzere aşağıda bahsi geçen durumlarda -birinin veya birden fazlasının tespiti söz konusu olduğunda- talep edilen teminatlar sigorta kapsamı dışında sayılır. Ancak aşağıdaki maddelerin; b, j, m, n, o, p ve s fıkraları özel şartlar ile teminat altına alınabilmektedir. Poliçe anlaşmalarında geçen esaslar dikkate alınarak;a) Söz konusu poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalı kişinin hileli tutum ve davranışları,
b) Doğal afetler (seylap, sel, volkanik patlamalar, deprem, meteor düşmesi, heyelan ve fırtına gibi) sonucu ortaya çıkan zarar ve hasarlar, 
c) İhtilal, isyan, ayaklanma, harp veya harp niteliğindeki harekat sonucu ortaya çıkan iç kargaşalıklar,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen sabotaj durumları ve terör eylemleri yanı sıra bunları önlemek ve etkilerini azaltmak için yetkili kişi ve/veya kurumlar tarafından yapılan müdahaleler,
e) Biyolojik, nükleer ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer rizikolar veya biyolojik,  nükleer ve kimyasal maddelerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek her türlü sabotaj ve saldırı durumu,
f) Güvenlik kuvvetleri veya silahlı kuvvetler veya örgütlerinin operasyonları,
g) Tehlike içinde olan kişileri ve malları kurtarmak da dahil olmak üzere sigortalı kişinin kendi isteği ile ağır bir tehlike durumuna maruz kalacağı hareketlerde bulunması, 
h) Sigortalı kişinin kasıtlı hareketleri,
i) Tıbbi reçete harici isteğe bağlı olarak alınan alkol, zehirli maddeler, ilaçlar, uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin tüketimine bağlı meydana gelen patolojik durumlar veya hastalıklar,
j) Poliçenin geçerli olduğu tarihler içerisinde meydana gelmiş olsa dahi, poliçenin başlangıcından önce yetkili bir doktor tarafından var olduğu tespit edilen tıbbi durumlar veya bu durumların neticesinde meydana gelen akut krizler,
k) Doğuştan gelen hastalık ve tıbbi durumlar, (Genetik faktörlerden kaynaklanan veya gebelik sırasında oluşan hastalıklar),
l) İntihar teşebbüsü veya intihar durumu,
m) Salgın hastalıklar, psikolojik rahatsızlıklar veya akıl hastalıkları
n) Bahsi geçen sporların yapıldığı durumlar; 
Hangi dalda olursa olsun her türlü ralli, yarış veya benzeri denemeler, 
Olta balıkçılığı haricinde av faaliyetleri, serbest ve tüplü derin dalışlar, asıl amacı umumi yolcu taşımacılığı olmayan deniz araçları ile uluslararası sularda dolaşma,
Binicilik, atış talimleri, boks, dağcılık ve hangi dalda olursa olsun güreş sporları, dövüş sanatları,
Paraşütçülük, serbest düşme, yamaç paraşütü, sıcak hava balonculuğu ve genel standartlar dahilinde tehlikeli olarak bilinen her türlü eğlence veya spor faaliyeti,
o) Spor federasyonları ve/veya benzeri organizasyonlar aracılığıyla ya da tarafınca düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma, p) Açık anlaşma ile ilgili bir teminat verilmediği sürece kayak, r) Yolcu taşıma yetkisi bulunmayan bir hava taşıtı ve/veya helikopterin yolcu ya da mürettebat kişisi olarak kullanılması, motosiklet kullanımı,
s) Sigorta poliçesine dahil edilmiş bir kaza nedeniyle meydana gelmediği sürece suda boğulmalar,
Genel İstisna durumlarına tâbi tutulur.
Sigortalı kişi birden çok sigorta şirketi ile aynı rizikolara denk gelen ve aynı süreye dahil olan sigorta sözleşmesi yaparsa bu durumu sigorta şirketine derhal bildirmekle yükümlüdür. Birden fazla sigorta şirketinin söz konusu olduğu durumlarda, anlaşmaya tâbi olan tedavi masrafları sigorta şirketleri tarafından poliçe hazırlık önceliğine göre ödenir.