Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Cad. Şenyurt Sitesi Kat:4 No:420 Merkez / Sivas

0553 104 51 54

kepeneksigorta@gmail.com

Kepenek Sigorta

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası

Fiyat Teklifi Al

KASKO HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Kasko ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını bu bölümde bulabilirsiniz.
Güncel Kasko Sigortası Genel Şartları 1.4.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Burada belirtilen şartlara göre: 1. Kasko
2. Dar Kasko
3. Genişletilmiş Kasko
4. Tam Kasko
olarak dört adet ürünün isimleri ve içerikleri tanımlanmıştır.
Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe başlığı, en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini içerecektir.
Poliçede bu Genel Şartlarda sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz. Satılan ürünlerin isimlerinin verilen teminatla uyumlu olması gerekmektedir.
Kasko sigortası genel şartlarında yer alan bütün teminat grupları için teminatın verildiği üründür. Kasko sigortası, sigorta sahibine ait olan motorlu kara taşıtının uğrayabileceği zararları karşılamayı temin eder.
Kasko sigortası kanunlarla zorunlu tutulan trafik sigortası gibi mecburi bir sigorta türü değildir. Herhangi bir kasko ürününü yaptırıp yaptırmamak tamamen araç sahibinin insiyatifine kalmıştır.  Kasko teklifialmadan önce içeriğindeki teminatları mutlaka inceleyiniz, teminat detaylarını ve kapsadığı riskleri kontrol ediniz. Kaskoların kapsadığı riskler genel olarak; trafik kazası sonucu oluşan hasarlar, taşıtın yanması, çalınması ve ferdi zararların karşılanmasını içerir.
Dar Kasko, kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği ürüne verilen isimdir. Teminatlardan bir kısmını kapsadığı için daha az prim ödemesi söz konusudur.
Kasko teminatlarından ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz ürünleri çıkarabilirsiniz. Teminatlardan bir tanesi bile poliçeden çıkarıldığında tercih edilen ürünün ismi “Dar Kasko” olarak tanımlanır. Dar kasko bu manada diğer ürünlere göre daha ekonomiktir ancak tüm riskler göz önüne alındığında tam bir güvence sağlamamaktadır.
Dar kasko teklifialırken ihtiyacınız olan teminatları mutlaka seçtiğinize emin olmak için danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.
Genişletilmiş kasko, kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Bu kasko türündeki genel teminatlar trafik kazası, hırsızlık, yangın ve 3. kişilerin verdiği zararları kapsar. Ek teminatlar ise; yurtdışı teminatı, doğal afetler, terör, savaş, yabani hayvanların verdiği zararlar, enflasyon teminatı, sel su baskını teminatı, ikame araç teminatı gibi bir çok teminatı kapsayabilir.
Tam veya ful kasko, kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği bir diğer ürün türüdür.
Bu kasko türündeki genel teminatlar trafik kazası, hırsızlık, yangın ve 3. kişilerin verdiği zararları kapsar. Ek teminatlar ise; yurtdışı teminatı, doğal afetler, terör, savaş, yabani hayvanların verdiği zararlar, enflasyon teminatı, sel su baskını teminatı, ikame araç teminatı gibi bir çok teminatı kapsar. Tüm kapsamın içeriğini görmek için lütfen teklif alınız.
Kasko poliçesi sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği tarih itibari ile en geç 5 iş günü içerisinde kazayı, sigorta sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Poliçe sahibi sanki sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara da mümkün mertebe uymalıdır.
Aracın çalınması söz konusu olduğunda ise, durumu öğrendiği anda derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır.
Ayrıca rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri de gecikmeden sigortacıya vermelidir.
Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan kaza/olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.
Kasko, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alan ve zorunlu olmayan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve yaralanma durumlarındaki zararları teminat altına alan, devlet tarafından yaptırılması zorunlu tutulmuş bir sigortadır. Bu konuda Trafik Sigortası Teklifi Alsayfamızı ziyaret ediniz.
Zorunlu trafik sigortası, sadece kazaya karışan diğer araca ve üçüncü kişilere verilen zararları karşılar, kendi aracınızda oluşan hasarı ödemez. Bu durumda, kendi aracınıza gelebilecek zararların karşılanması için kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.
Sigorta şirketleri, teminatların geliştirilmesi için paket poliçelerde oluşturmaktadır. Bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir.
Örnek olarak: Zorunlu trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz. Bu durumda kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılarak manevi tazminat talepleri ek sözleşmede teminat altına alınabilir.
Hasar tazminine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilmelidir. Onarıma gidilmesi durumunda poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı ile hasarın karşılanmasında orijinal parça veya eşdeğer parça gibi seçeneklerden hangisinin kullanılacağı poliçede belirtilir.
Araç onarımının sigorta şirketi tarafından belirtilen serviste mi yoksa sigortalı tarafından belirtilen serviste mi yapılacağı, hasar tazmininde orijinal parça mı yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağı poliçede belirtilecektir.
Tazminatın ödeme süresine ilişkin düzenlemeye gidilmiştir. Sigorta şirketinin talep ettiği belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun teslimi akabinde en geç 10 iş günü içinde Genel ve Özel Şartlarda belirtilen gerekli incelemeleri tamamlamak ardından ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarının tespit edilip sigortalıya ödeneceği, tazminat ödeme borcunun her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacağı hükme bağlanmıştır.
Güncel Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almaz. Bunun yerine poliçede “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine yer verilecektir. 
Rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine poliçede yer verilir. Bu hususta bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda ise “Türkiye Sigorta Birliği” tarafından yayınlanacak liste esas alınacaktır.
Bu düzenleme ile birlikte hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacağı yönünde poliçeye not düşülmesi yönünde bir irade kullanılmış ve genel şart metninden eksik sigorta ve aşkın sigortaya ilişkin hükümler çıkartılmıştır.
Poliçe geçerlilik süresi içinde, araç sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur. Feshin gerçekleştiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri ödenir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.
Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devretmektedir.
Hakların ve borçların devri için veraset ilamının ibrazı gereklidir.
Mevzuatta belirtildiği şekilde, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği ancak noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan bir araç için işleten sıfatı değişmemektedir. 
Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu senetli satış - el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.
Bu durumda da aracınızın hasarsızlık indirimi devam etmektedir. Hasarsızlık indirim kademesi “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” aracılığıyla bütün sigorta şirketleri tarafından online olarak takip edilebilmektedir. Bu sayede tüm şirketler indirim kademesini görerek işlem yapabilir.
Hasarsızlık indirimi hakkınız devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın kasko poliçesine dahil edilmesi gereklidir. 
Bu durumda ek olarak iki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilmektedir.
Aracınızın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan tren, feribot ve gemilerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir. Diğer türlü taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışında kalmaktadır.
Aracınızın kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olmaktadır.
Aracın üzerinde standart bulunan lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Ancak sonradan ilave edilen özel lastikler, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigorta şirketi tarafından mutabık kalınarak tespit edilmelidir. Bunlar poliçede ayrıca belirtilmelidir. 
Orijinal olmayan klima, radyo, teyp, hoparlör, alarm, otomatik anten ve takometre gibi çeşitli cihazlar ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilir. Araçta bulunan bu gibi cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Öte yandan bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.
Sigortalı aracın kasko poliçesine dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi durumunda makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan özel araçlar için "ulaşım giderleri"; ticari araçlar için "iş durması" teminatları, zararlar  belirlenen limitlerle sınırlı olmak üzere ek prim ile teminat altına alınabilmektedir. Çalınma hali bu duruma dahil değildir.
Çalınan bir aracın bulunması ile alakalı olarak ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alındığı durumlarda sigorta şirketi tazminatı öder. 
Tazminat ödemesini takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı bu durumda aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilmektedir veya alternatif olarak aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.